Ringmerking

Fra 1978 til 1983 ble det ringmerket totalt 5346 fugler. Klikk på artene for å se gjenfunn.

Du kan også se noen få kontroller vi hadde av arter som var merket andre steder.

Art ringmerket 1998

pr.16/5

1978- 1983 Gjen- funn Art ringmerket 1998

pr. 16/5

1978 -1983 Gjen- funn
Grågås 1 - Myrsanger 6 -
Spurvehauk 1 1 Rørsanger 5 303 -
Fasan 1 2 - Gulsanger 1 7 -
Myrrikse 1 - Møller 17 -
Kvartbekkasin 2 - Tornsanger 52 -
Enkeltbekkasin 6 1 Hagesanger 91 1
Grønnstilk 1 - Munk 20 83 -
Strandsnipe 3 - Bøksanger 1 -
Skogsnipe 1 - - Gransanger 12 72 -
Hornugle 1 1 Løvsanger 52 1162 2
Tårnseiler 3 - Gråfluesnapper 1 23 -
Isfugl 1 - S-hv fluesnapper 40 -
Flaggspett 2 2 - Stjertmeis 24 -
Dvergspett 1 1 - Løvmeis 4 17 -
Sandsvale 19 - Granmeis 25 -
Låvesvale 90 1 Blåmeis 11 448 2
Taksvale 39 - Kjøttmeis 11 179 -
Trepiplerke 8 - Trekryper 5 -
Heipiplerke 34 - Tornskate 23 -
Gulerle 29 - Nøtteskrike 1 -
Linerle 51 - Skjære 11 -
Gjerdesmett 2 5 - Stær 7 -
Jernspurv 2 80 1 Gråspurv 12 -
Rødstrupe 25 406 6 Pilfink 2 25 -
Blåstrupe 1 87 - Bokfink 28 33 -
Nattergal 1 - - Bjørkefink 1 7 -
Rødstjert 24 - Grønnfink 24 9 -
Buskskvett 33 - Stillits 1 -
Steinskvett 2 - Grønnsisik 9 394 1
Svarttrost 3 3 - Tornirisk 4 -
Gråtrost 36 156 - Gråsisik 3 100 -
Måltrost 1 14 - Dompap 17 -
Rødvingetrost 27 89 2 Gulspurv 3 30 -
Gresshoppesanger 1 - Sivspurv 30 916 4
Sivsanger 6 - Sum 1998 320